Anbefal denne siden
 
 
 


Ny = Ny funksjon - - - Ok = Registrert feil rettet - - - Endret = Funksjonaliteten er endret

Siste versjon av programmet inneholder ALLTID tidligere oppdateringer innebygget. Hvilken versjon du har, finner du ved Hjelp / Om BK  BK7.0   BK7.1   BK7.2   BK7.3    BK7.4    BK7.5

 

19. august 2021 (7.5.7)
(OK) Fikset en feil der noen ganger et faktaopplysning som yrke eller folketelling som hadde dobbel dato, ville miste lenken til notater eller kilder (M eller K til høyre) hvis du satte inn en hendelse over det faktum.
(OK) Fikset en feil der noen ganger en RTF-fil for en Anerapport bokformat ikke ville inkludere de ekstra familiehendelsene som referert i Folketellinger.
(Fixed) Fixed a bug where sometimes a Fact like Occupation or Census which had a dual date would lose the link to notes or sources (N or S to the right) if you inserted an event above that fact.
(Fixed) Fixed a bug where sometimes an RTF file for a Book report would not include the extra Family events like Census Family.

21. april 2021 (7.5.7)
(NYTT)
Ny rapport: Lister, Bilder knyttet til kilder
(NYTT) Nytt alternativ på Etterslektstre som setter 1 foran barn fra ektefelle 1 hvis det er 2 eller flere ekteskap (det var alltid et rom hvis første ektefelle)
(ENDRET) Hvis du sletter en person som var vitne, settes linken til vitne en tekst som sier * * denne personen ble slettet * *
(NYTT) Nytt alternativ på Andre, Bildesammendrag, All bilder knyttet til kilder
(NYTT) Nytt alternativ på Utdrag av Database og på GEDCOM, Eksporter, Valgte personer. Det kan utelukke ektefeller fra hele grenen, og det har også et alternativ å ekskludere adopterte barn - nyttig for DNA-søk
(OK) Når du forhåndsviser en rapport som har Bilder, legges det inn i bildeboksen en melding om at det faktiske bildet skrives ut hvis du lukker Forhåndsvisning og klikker Skriv ut. Du kan slå av disse ordene fra hovedskjermen i BK ved hjelp av Fil, Alternativer, Annet
(NYTT) Nytt alternativ på Gruppeark for å skrive ut bilder for kilder når du skriver ut kildefotnoter.
(NYTT) Under Oppsett av BK 7 Biografi & Bilder er det lagt til en knapp for å Bla gjennom vaget etter Etterfølgende mappe på alternativskjermen for tekst, bilde, media.
(NYTT) Pluss flere små endringer og rettelser.
(NYTT) En del av de nye valgene samt i Brukerveilednin gen vil ha blanding avnorsk og engelsk.
(New) New report: Lists, Pictures attached to Sources
(New) New option on Tree chart, to put 1 before children from spouse 1 if there are 2 or more marriages (it was always a space if first spouse)
(Change) If you delete a person who was a witness, set the witness link to say * * this person was deleted * *
(New) New option on Other, Picture Summary to display pictures attached to sources
(New) New option on Split Database and on GEDCOM, Export, Selected People. It can exclude spouses from Entire Branch and it also has an option to exclude adopted children - useful for DNA searches
(Fixed) When doing a Preview of a report that has Pictures, it will put into the picture box a message that the actual picture will print if you close Preview and click Print. You can turn off these words from the main BK screen using File, Options, Other
(New) New option on Group Sheets to print 'pictures for sources' when printing source footnotes.
(New) Added a Browse button after 'this folder' on options screen for text, picture, media
(New) Plus several small changes and fixes.

 

11. desember 2020 (7.5.5)
(OK)
Løst et problem i General ToDo når du sletter en linje.
(NYTT) Kan vise både "fra" og "til" datoer på egendefinerte lister hvis datofeltet er satt til størrelse 18 eller mer, og du bruker feltnummer 100 eller mer (100 = født)
(Fixed) Fixed a problem in General ToDo when deleting a line.
(New) Can show both "from" and "to" dates on Custom lists if the date field is set to size 18 or more, and you use field number 100 or more (100 = born)

15. oktober 2020 (7.5.4)
(NYTT) Nytt alternativ for å lage innholdsfortegnelse for Slektsbok for generasjoner
(NYTT) Ordsøk, Alle felt, nytt alternativ for søk etter et bilde som er knyttet til kilden som er knyttet til en hendelse
(OK) Når du gjør Utdrag av databasen. Navnene på bildefilene som er knyttet til kilder og steder, er inkludert i BKSplitList.TXT
(NYTT) Lagt til alternativet i Sammenlign to databaser for å ikke sammenligne FindAGrave og ikke kopiere FindAGrave
(OK) Rettet en feil i hjelpeprogrammet Søk for duplikater i databasen. Noen ganger vil det slette en ekteskapsbegivenhet for personen på venstre side når du slettet folk fra listen over merkede personer.
(OK) Løst problem i Ord-søk, hvilket som helst felt, hvis du søker etter bilder, men ikke notater
(NYTT) Kildeoversikten får 4 alternativer for hvilke kolonner du skal vise (velg Alternativer), også to nye kolonner med * hvis bilder er knyttet til master eller sitering.
(NYTT) Under oppsett av BK, femte skilekort kan markeres visning av Dato lagt til endringer på Rediger
(New) New option to make Table of Contents for Register Book
(New) Word Search, Any Field, new option for search for a Picture attached to the source attached to an event.
(Fixed) When doing Split Database: The picture file names attached to Sources and Locations are included in the BKSplitList.TXT file.
(New) Added option in 'Compare Two Databases' to not compare FindAGrave and not copy FindAGrave
(Fixed) Fixed on the Utility to 'Search for Duplicated in the database': sometimes it would delete a Marriage event for the person on the left side when you were deleting people from the list of marked people.
(Fixed) Fixed problem in Word Search, Any Field, if searching for for Pictures, but not notes
(New) Source Grid has 4 options for which columns to show (pick Options), also 2 new columns with * if pictures attached to master or citation.
(New) New option on Options screen to show 'Date Added' on the Edit screen

10. april 2020 (7.5.0)
(NYTT) Et nytt visningsalternativ: Fem generasjons visning'(uder Edit) (Se http://www.bkwin.net/bk7info.htm )
(NYTT) Alternativ til å lage en innholdsfortegnelse for Anerapport bokformast.
(NYTT) Mulighet for å sende Familieslektsbok til en HTML-fil.
(NYTT) Ny liste-rapport for å finne Alle personer knyttet et bestemt sted.
(NYTT) Alternativ for å skrive ut Merknader om et sted knyttet til Slektsbok for generasjoner, Familieslektsbok, Anerapport bokformat.
(NYTT) Ny knapp på skillekort for Barne og Søsken for å vise alle barn fra alle ekteskap med begge foreldrene.
(NYTT) Anetre kan skrive ut 4 generasjoner med bilder og 'Inverterte pyramide i 4 generasjoner med bilder.(NYTT) Nytt alternativ på Etterslektstre m ed alternativ for enten bare menn eller kvinner.
(NYTT) Nytt alternativ for å vise Merknad på skjerm ved valg av person.
(NYTT) Pluss flere små rettelser for noen av diagrammer og rapporter
* A new View option: Five Generation View/Browse (see http://www.bkwin.net/bk7info.htm )
* Option to make a Table of Contents for the Ahnentafel Book.
* Option to send the Indented Book Report to a HTML file.
* New List report to find everyone attached to one specific location.
* Option for Location Notes to print on Register Book, Indented Book, Ahnentafel Book reports.
* New button on the Children tab, and Siblings tab, to 'show all children from all marriages of both parents.'
* Ancestor Chart can print '4 generations with pictures' and 'Inverted Pyramid 4 generations with pictures.'
* New option on Descendant Tree chart for Male only or Female only.
* New option to show Notes on the Select Person screen.
* Plus several small fixes for some of the charts and reports
Bestilling: https://brotherskeeperstore.stores.yahoo.net/brotkeepforw.html

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS